NABÍDKY NEVYUŽITÝCH SLEVOVÝCH A JINÝCH POUKAZŮ
------------
poukazy | vouchery | kupóny | slevy | dárky | šeky | stravenky
Přihlásit
Registrovat
Vložit kupón

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

Tyto Všeobecné obchodní podmínky (“VOP”) upravují smluvní vztahy a vymezují práva a povinnosti mezi Provozovatelem, Prodávajícím, Kupujícím a Uživatelem. Veškeré vztahy z obchodů zprostředkovaných Provozovatelem a z nebo v souvislosti s užíváním www.voucherbazar.cz vzniklé se řídí obecně závaznými právními předpisy České republiky, zejména zákonem č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník, v platném znění, a těmito VOP.

Využití serveru www.voucherbazar.cz je určeno pro nákup/prodej Kuponů fyzickými osobami nepodnikajícími. Pokud by Prodávající vystupoval při uzavárání obchodů prostřednictvím www.voucherbazar.cz jako dodavatel a kupující jako spotřebitel dle ustanovení § 52 odst. 2 a 3 Občanského zákoníku, použije se na takový smluvní vztah úprava tzv. spotřebitelských smluv dle ust. § 52 a násl. Občanského zákoníku.

1. Všeobecná ustanovení

Provozovatel na svých internetových stránkách www.voucherbazar.cz zprostředkovává Zákazníkům nákup nebo prodej Kuponů. Vlastním dodavatelem zboží či poskytovatelem služby z Kuponu je osoba odlišná od Provozovatele, která je v nabídce zboží či služby vždy předem přesně identifikována („Poskytovatel").

Uživatel vstupem na www.voucherbazar.cz, registrací, prodejem či koupí realizovanými prostřednictvím Provozovatele souhlasí s těmito VOP. Aktuální znění VOP Provozovatele je uveřejněno na internetové stránce www.voucherbazar.cz/privacy.php a Uživatel vstupem a užíváním serveru www.voucherbazar.cz potvrzuje, že se seznámil s aktuálním zněním VOP.

2. Vymezení pojmů

Provozovatel – Vlastník serveru www.voucherbazar.cz, Lukáš Petřík, IČO: 87317711.

Poskytovatel – Fyzická nebo právnická osoba, která poskytuje či zajišťuje služby nebo produkty, jež jsou předmětem Kuponu.

Uživatel - osoba, která navštíví či jiným způsobem užívá stránky www.voucherbazar.cz.

Zákazník – registrovaný Uživatel internetových stránek www.voucherbazar.cz

Kupující zákazník (dále jen “Kupující”) - tj. osoba, jenž prostřednictvím Provozovatele kupuje od Prodávajícího Kupon. Kupující koupí nabývá všechna vlastnická práva ke Kuponu, včetně práva jeho uplatnění u Poskytovatele.

Prodávající zákazník (dále jen “Prodávající”) - tj. osoba, jenž prostřednictvím Provozovatele nabízí ke koupi a prodává Kupon.

Slevový kupon (dále jen “Kupon”) – poukaz na poskytnutí služby nebo produktu Poskytovatele za podmínek na něm uvedených.

Registrace - podmínkou pro aktivní využití služeb Provozovatele, nákup či prodej Kuponů na www.voucherbazar.cz, je registrace Uživatele na www.voucherbazar.cz/register.php.

3. Vztah mezi Provozovatelem a Zákazníkem

Obsahem vztahu je závazek Provozovatele zprostředkovat Zákazníkovi koupi či prodej Kuponu prostřednictvím www.voucherbazar.cz.

4. Závazná objednávka Kupujícím

Za objednání Kuponu se považuje okamžik, kdy Kupující kontaktuje prodávajícího přes kontaktní formulář k danému Kuponu na www.voucherbazar.cz.

5. Dodávka Kuponu Kupujícímu

Dodání Kuponu Kupujícímu je již realizované mimo Provozovatele www.voucherbazar.cz.

6. Nabídka kuponu

Na www.voucherbazar.cz může Prodávající nabízet Kupony prostřednictvím svého uživatelského účtu Kupujícím. Prodávající Kupon zadá do systému (tj. zveřejní v nabídce serveru www.voucherbazar.cz) kliknutím na položku "Vložit kupón", následně vyplní požadované údaje. Prodejní cenu Kuponu pro prodej prostřednictvím www.voucherbazar.cz stanovuje Prodávající při nabídce Kuponu. Cena Kuponu prodávaného prostřednictvím Provozovatele nesmí převýšit kupní cenu za kterou Prodávající Kupon nabyl (tj. původní cenu Kuponu). V případě zveřejnění nabídky Kuponu za cenu vyšší než původní cenu Kuponu je Provozovatel oprávněn takovou nabídku odstranit. Po zveřejnění nabídky Kuponu již Prodávající nemůže nabídku Kuponu měnit bez součinnosti Provozovatele.

Prodávající nesmí nabízet k prodeji Kupon, který je využitý či jinak neplatný. Pokud Prodávající nabídl využitý či jinak neplatný Kupon ke koupi na www.voucherbazar.cz, nese veškerou odpovědnost za škodu tím vzniklou Uživatelům, Provozovateli a zejména konkrétnímu Kupujícímu. Je přísně zakázáno úmyslně vystavit využitý nebo jinak neplatný Kupon či po zveřejnění Kuponu v nabídce www.voucherbazar.cz Kupon využít nebo umožní využií Kuponu třetí osobě odlišné od Kupujícího.

7. Platební podmínky

Služba prodeje a nákupu Kuponů je inzertního charakteru a je zdarma. Pokud jsou některé části či služby na www.voucherbazar.cz zpoplatněny, je Zákazník či Uživatel o této skutečnosti vždy předem seznámen s jasnými platebními podmínky přímo u dané služby či části webu.

8. Podmínky použití Kuponu

Podmínky užití každého jednotlivého Kuponu, cena, doba platnosti a další potřebné informace o službách a zboží z Kuponu jsou specifikovány v rámci nabídky Kuponu a jsou přístupné prostřednictvím příslušného odkazu Kuponu na www.voucherbazar.cz.

Dojde-li k odcizení, znehodnocení nebo k zneužití uživatelského účtu Zákazníka, nemá Zákazník nárok na náhradu či jiné odškodnění od Provozovatele za způsobené škody či zneužití Kuponu.

Kupující je povinen seznámit se před koupí Kuponu se všemi okolnostmi a omezeními Kuponu uvedených v nabídce Kuponu a u Poskytovatele (zejména obsah, kvalita, množství apod. služby či zboží, doba platnosti, hodnota, čas a místo využití Kuponu).

9. Odpovědnost Provozovatele

Informace o ceně Kuponu (vč. hodnoty zboží/služeb z Kuponu) a další v nabídce uvedené informace jsou Provozovatelem zveřejňovány tak jak byly uvedeny v nabídce Prodávajícím. Provozovatel nenese odpovědnost za jejich správnost ani úplnost. Provozovatel si vyhrazuje právo na úpravu či opravu zjevně nesprávných nebo neúplných údajů uvedených Prodávajícím při zveřejnění nabídky Kuponu. Do prodejní ceny Kuponu zveřejněné Prodávajícím v nabídce může Provozovatel zasáhnout pouze na základě písemné žádosti Prodávajícího, a to na e-mailovou adresu: backoffice@voucherbazar.cz. Změna ceny Kuponu je však možná pouze do doby před kontaktování Prodejce Kupujícím.

Zboží či služba je poskytována přímo Poskytovatelem, jenž nese odpovědnost za řádné a včasné dodání zboží či poskytnutí služby Kupujícímu, a to za podmínek za kterých byla uzavřena smlouva mezi Poskytovatelem a prvním vlastníkem Kuponu. Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za nemožnost realizace práv z Kuponu u Poskytovatele. Provozovatel rovněž neodpovídá za žádné škody vzniklé v souvislosti s využitím zboží a/nebo služby z Kuponu. Provozovatel pouze zprostředkovává nákup/prodej Kuponů prostřednictvím stránek www.voucherbazar.cz

10. Registrace

Zákazník se zavazuje, že:

● veškeré údaje vyplněné při registraci budou pravdivé, přesné, aktuální a úplné,

● heslo pro přístup k Zákaznickému účtu bude drženo v tajnosti,

● přebírá osobní odpovědnost za veškeré úkony provedené prostřednictvím svého Zákaznického účtu.

12. Ochrana osobních údajů

V souvislosti s využíváním některých služeb poskytovaných na stránkách portálu www.voucherbazar.cz mohou Zákazníci poskytnout údaje, které mají povahu osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění (dále jen "Zákon").

Provozovatel si uvědomuje práva a povinnosti dotčených osob stanovené Zákonem a respektuje zájem Zákazníků na ochranu osobních údajů. Provozovatel chrání osobní údaje v souladu se Zákonem.

Pokud při užívání stránek portálu www.voucherbazar.cz poskytne Zákazník osobní údaje, nebude Provozovatel tyto osobní údaje předávat bez souhlasu Zákazníka žádné osobě s výjimkou případů stanovených těmito VOP a právním řádem České republiky.

Zákazník registrací uděluje Provozovateli souhlas se zpracováním osobních údajů v rozsahu adresních a identifikačních údajů pro účely:

● marketingu Provozovatele, vývoj a zlepšení služeb poskytovaných Zákazníkům.

● personifikace stránek www.voucherbazar.cz, čerpaných služeb, zasílání zpravodajství, novinek a jiných obchodních sdělení.

● poskytování informací prostřednictvím Provozovatele a nabízených produktech nebo službách.

Zákazník má právo svůj souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoliv odvolat.

Každý zákazník , který poskytl osobní údaje, má Zákonem stanovené právo písemně požádat Provozovatele o poskytnutí informace o tom, jaké osobní údaje o něm Provozovatel zpracovává, pokud právní předpisy nestanoví jinak. V případě, že Zákazník zjistí, že došlo k porušení povinností Provozovatele při zpracování osobních údajů, má právo postupovat v souladu s usatnovením § 21 Zákona.

Pokud se Zákazník registroval pro využívání jakékoliv služby poskytované nebo nabízené na stránkách portálu www.voucherbazar.cz, má právo kdykoliv tuto registraci zrušit a to písemně na backoffice@voucherbazar.cz.

13. Komunikace

Veškerá komunikace mezi Uživatelem/Zákazníkem ve vztahu k Provozovateli nebo Provozovatele ve vztahu k Uživateli/Zákazníkovi se realizuje primárně prostřednictvím e-mailové pošty. E-mailová adresa Provozovatele je: backoffice@voucherbazar.cz. E-mailová adresa Zákazníka je adresa uvedená při registraci Zákaznického účtu.

14. Závěrečná ustanovení

Tyto VOP platí ve znění uvedeném na internetové stránce portálu www.voucherbazar.cz. Aktuální znění VOP Provozovatele je uveřejněno na internetové stránce www.voucherbazar.cz/privacy.php a Uživatel vstupem a užíváním serveru www.voucherbazar.cz potvrzuje, že se seznámil s aktuálním zněním VOP.Poslední změna těchto VOP: 5.9.2013
obrázkový hosting zdarma | Magazín Exoticky.cz | The North Face oblečení | Pohledomat - elektronické pohlednice
DatováSchránka.eu - když email nestačí | Primark Praha | Tower Defense | Internet Profi
Kontakt

VOP